| คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์


...

นายณัฐชัย พวงสมบัติ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายเกียรติศักดิ์ กายสุต

รองประธานสภาเกษตรกร คนที่ 1

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายสุทัศน์ ดิษสละ

รองประธานสภาเกษตรกร คนที่ 2

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายพิสิฐคุณ มาสง่า

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอเมืองนครสวรรค์)

...

นายฉลอง เอี่ยมเอื้อยุทธ

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอชุมแสง)

...

นางน้ำผึ้ง บัวสุวรรณ

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอท่าตะโก)

...

นายชนะชัย แซ่เล้า

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอไพศาลี)

...

นางสมบุญ สอนเย็น

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอหนองบัว)

...

นายภาณุมาต มีใหม่

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอตาคลี)

...

นายเสรี เทพธรรม

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอตากฟ้า)

...

นางประพันธ์ ศรีลุนทอง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอชุมตาบง)

...

นายสมยศ บุญใหญ่

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอแม่เปิน)

...

นายเสริมศักดิ์ เหมพิจิตร

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอเก้าเลี้ยว)

...

นายสำเริง คูหาทอง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอแม่วงก์)

...

นายดนัย มากเมือง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

(อำเภอลาดยาว)