| ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์


...

นายวีระ ผลประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

...

นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

...

นายประคอง ดิษสละ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

...

นางสาวชนกนันท์ พันเกษตร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

...

นายขจร เจริญทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์