| โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์


...

นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์

หัวหน้าสำนักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

...

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ว่าง)

...

 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนฯ

...

 

หัวหน้าส่วนยุธศาสตร์

(ว่าง)

...

 

หัวหน้าส่วนประเมินผลฯ

(ว่าง)

...

นางสาวชวัลพัชร หงษ์ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

...

นางสาวสุพรรณี อินทร์มณี

นักจัดการงานทั่วไป

 

...

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

...

นางสาวภัทรภร ทีฆะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

...

นางสาวนงนุช น้อยแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

(แม่บ้าน)

...

นายนุกูล เกิดศรี

นักจัดการงานทั่วไป

 

...

นายปรีชา สุพรรณ์

นักจัดการงานทั่วไป