| อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด


ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

1)รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด

2)รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

3)ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

4)จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ การผลิต ผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมรวมทั้งการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5)ประสานงานดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6)จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด

7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

| อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด


ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ 9 ข้อดังต่อไปนี้

1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด

2)ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

3)ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด รูปแบบต่างๆ

4)เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

5)สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

6)เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

7)ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร

8)แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้

9)ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ