| ข่าวกิจกรรม


โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร "อบรมการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์"

วันที่ 4 มกราคม 2562 | รายละเอียด

ประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารือในด้านปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขและสรุปแผน/โครงการและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 | รายละเอียด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรค์ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ให้จุดบริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด