| ข่าวกิจกรรม


ประชุมหารือแนวทางและเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนาเกษตรอินทร์ เพื่อเชื่อมโยงด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด พร้อมนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 กันยายน 2561 | รายละเอียด

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมทบทวนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดกับ สทนช.สำนักงานทัรพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีแผนที่จะลอกคลองต่างๆตามแผนการ

วันที่ 27 กันยายน 2561 | รายละเอียด

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 กันยายน 2561 | รายละเอียด

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ประชุมครั้งที่ 4 /2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 | รายละเอียด