โปรดใช้ดุลพินิจ!!อย่ามองข้ามโทษของกัญชา !!

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด

แบบสำรวจความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ >> คลิกลิงค์

| ข่าวประชาสัมพันธ์


09

ม.ค. 62

รายงานประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด

22

ก.พ. 61

ประกาศ เปิดรับบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รายละเอียด

01

ธ.ค. 60

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีอยู่ด้วยกัน 7 มาตราการ | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ข่าวกิจกรรม


สมาชิกคณะทำงานด้านประมงปศุสัตว์​ มีมติจากที่ประชุมให้คณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดนครสวรรค์ แจกจุรินทรีย์สังเคราะห์ ใช้สำหรับลดต้นทุนการผลิต พร้อมรับปัญหาร้องทุกข์ของเกษตรกร อ.ท่าตะโก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด

ประชุมคณะทำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ติดตามข่าวสาร


สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์

...

นายณัฐชัย พวงสมบัติ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายเกียรติศักดิ์ กายสุต

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 1

...

นายสุทัศน์ ดิษสละ

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 2

...

นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์